تعییر وضعیت عمل جنسي زن و مرد برای انزال دیرتر

درھربار عمل جنسي چند وضعیت جدید را تمرین کنید

ولي ھرگز در اینکار عجلھ نداشتھ باشید.معمولا" بھترین زمان براي تغییر وضعیت ھنگامي است کھ بھ شدت تحریک شده و بھ انزال نزدیک شده اید.در این لحظھ بعد از کمي مکث و تغییر پوزیشن،دوباره شروع بھ نزدیکي نمایید. بھ این ترتیب قادر خواھید بودبراي مدت طولاني تري نزدیکي داشتھ و دیرتر بھ انزال برسید.


http://www.bizna.ir/upload/emn/1456584091.gif

Share تاريخ: 1393/09/29 مشاهده : 394 ****ارسال پیام****
اخبار سایت