تغییر پوزیشن در ھنگام نزدیکي زن و مرد

تغییر پوزیشن در ھنگام نزدیکي میتواند لذت رابطھ جنسي را براي شما بیشتر کند.


این تغییر وضعیت گاھي میتواند براي شما سرگرم کننده و حتي خنده دار ھم باشد.ممکن است شما وضعیت جدیدي را تجربھ کنید کھ در آن شما یا شریک جنسیتان یا ھردو بیشتر تحریک شده و لذت بیشتري از رابطھ جنسي میبرید.بیاد داشتھ باشید کھ ریتم، سرعت و زاویھ ورود آلت مرد ھم بھ اندازه پوزیشن در نزدیکي مھم بوده و باید بھ آنھا ھم توجھ داشتھ باشید. شما با تغییر در زاویھ ورود آلتتان یا تغییر وضعیت میتوانیدقسمتھاي مختلف واژن زن را تحریک نمایید.بعضي از پوزیشن ھا براي تحریک کلیتوریس،بعضي دیگر براي فروکردن عمیق آلت و بعضي ھم براي تحریک نقطھ جي مناسب تر ھستند.در بعضي وضعیتھا مرد کنترل بیشتري روي انزال داشتھ و میتواند مدت طولاني تري نزدیکي نماید.شما باید ھمھ پوزیشن ھاي نزدیکي را تجربھ کرده و وضعیت مورد علاقھ خود را از بین آنھا انتخاب نمایید.


http://www.bizna.ir/upload/emn/1456584091.gifShare تاريخ: 1393/09/29 مشاهده : 318 ****ارسال پیام****
اخبار سایت