درچه مواردي روش زن سوار مناسب نیست

باید توجه داشت این روش به علت اینکه آلت مرد تا انتها در واژن یا مقعد زن فرو میرود
براي موارد زیر پیشنهاد نمیگردد
 

براي شب زفاف یا زنهایی که بار اول یا مراتب اول آمیزش دارند
زنهایی که سوراخ ورودي واژنشان به نسبت آلت مرد کوچکتر است
زنهاي حامله
زنهایی که جثه بزرگ دارند
براي ورود آلت به درون مقعد براي نخستین بار مشکلات
به علت اینکه فشار حاصله از وزن زن بر روي آلت مرد و واژن زن یا مقعد زن زیاد هست امکان بروز مشکلات زیر وجود دارد.

درصورت نشستن لحظهاي زن بر روي آلت مرد به خصوص در هنگام دخول براي مقعد امکان شکستن آلت مرد وجود دارد.

پارگی واژن یا مقعد براي زنها در مواردي که آلت مرد ذخیم باشد یا واژن مقعد ز-ن آمادگی ورود آلت مرد را نداشته باشد.

اگر به دلیل هیجانات حاصل از رابطه، این روش به آرامی انجام نشود و زن تمام وزن خود را روي بدن مرد متمرکز کند، باعث پاره شدن مویرگهاي موجود در قسمتهاي پایینی آلت و مثانه مرد میشود که در دراز مدت براي مرد مشکلساز است.

فعالیت جنسی با زنهایی که جثه بزرگ دارند یا وزنشان زیاد هست امکان بروز آسیبهاي فوق براي طرفین بیشتر هست.


مزایا
در این نوع آمیزش خانمها آزادي عمل بیشتري دارند و عمل حرکت آلت در مهبل رو در کنترل خود دارند از طرفی چون زاویه مناسبی دارند این احساس رو دارند که همه آلت مرد بطور کامل داخل مهبل جاي گرفتهاست.

مرد میتواند براي ایجاد لذت بیشتر در خانم، سینهها و قسمتهاي بالاي مهبل رو به آرامی ماساژ دهد. لذت جنسی در این روش 60 ٪ براي زن و 40 ٪ براي مرد میباشد.

http://www.bizna.ir/upload/emn/1456584091.gif

Share تاريخ: 1393/09/25 مشاهده : 615 ****ارسال پیام****
اخبار سایت