اخبار سایت

انزال همراه دفع مدفوع

یکی دیگر از دوستان پرسیده اند:

شخص مجردی هستم که اهل سکس و... هم نیستم از نوجوانی که دچار اسهال می شدم اگر زود خود را تخلیه نمی کردم به جای اسهال دچار انزال می شدم و هنوز هم می شوم چرا؟ آیا این وضعیت در همه هست؟ طبیعی است؟اسم این حالت چیست؟
 
[ادامه ...]