اخبار سایت

تعییر وضعیت عمل جنسي زن و مرد برای انزال دیرتر

درھربار عمل جنسي چند وضعیت جدید را تمرین کنید
[ادامه ...]

تغییر پوزیشن در ھنگام نزدیکي زن و مرد

تغییر پوزیشن در ھنگام نزدیکي میتواند لذت رابطھ جنسي را براي شما بیشتر کند.
[ادامه ...]

درچه مواردي روش زن سوار مناسب نیست

باید توجه داشت این روش به علت اینکه آلت مرد تا انتها در واژن یا مقعد زن فرو میرود
براي موارد زیر پیشنهاد نمیگردد
 
[ادامه ...]